Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de Besloten Vennootschap Hakbijl Glass B.V.,
gevestigd te Lelystad aan de Chroomstraat 10.

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tussen de Besloten Vennootschap Hakbijl Glass B.V., hierna te noemen Hakbijl en een wederpartij waarop Hakbijl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De door Hakbijl gemaakte offertes zijn vrijblijvend; ze zijn geldig voor de duur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven en op voorwaarde dat te leveren zaken onverkocht en in voorraad zijn.

Artikel 3 Levering

a. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn.

b. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan haar ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dit geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten verschuldigd zijn.

Artikel 4 Levertijd

Een overeengekomen levertijd vormt geen fatale termijn, tenzij dat uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de wederpartij Hakbijl daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Als overmacht voor Hakbijl als oorzaak van niet tijdige levering zullen gelden alle omstandigheden welke redelijkerwijs geacht moeten worden aan tijdige levering in de weg te staan. Speciaal zal als overmacht gelden niet levering of niet tijdige levering door een leverancier of leveranciers aan Hakbijl, of wanneer de door die leveranciers verkochte zaken Hakbijl niet of niet tijdig bereiken. In dergelijke gevallen heeft Hakbijl de keus om de levering tot een door aan de wederpartij nader op te geven tijdstip uit te stellen of de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij is – behoudens in geval van overmacht – slechts gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst te vorderen indien Hakbijl na het verstrijken van de overeengekomen levertijd na schriftelijke aanmaning, waarbij haar een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, in verzuim is en haar tekort schieten niet van bijzondere aard of geringe betekenis is te achten.

Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook zal de wederpartij geen recht geven op schadevergoeding of niet nakoming van enige verplichting welke voor haar uit de overeenkomst of uit enige daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Mocht Hakbijl niettemin uit enige hoofde voor overschrijding van de levertijd aansprakelijk geoordeeld worden, dan kan de wederpartij indien zij door overschrijding schade heeft geleden, geen hogere schadevergoeding vorderen dan een half procent van de factuurprijs voor elke volle week waarmee de levertijd is overschreden, tot een maximum van 5%.

Artikel 5 Wijziging in de te leveren zaken

Hakbijl is bevoegd zaken te leveren die afwijken van wat is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 6 Beëindiging van de overeenkomst

a. De vorderingen van Hakbijl op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:

 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan Hakbijl omstandigheden ter kennis komen die Hakbijl goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan haar verplichtingen zal voldoen;
 • indien Hakbijl de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is Hakbijl bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Hakbijl schadevergoeding te vorderen.

b. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Hakbijl zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Hakbijl bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

a. De door Hakbijl geleverde zaken blijven het eigendom van Hakbijl totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Hakbijl gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
 • eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de wederpartij van een koopovereenkomst(en)

b. Door Hakbijl afgeleverde zaken, die krachtens lid a onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

c. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij dat niet zal doen is Hakbijl gerechtigd afgeleverde zaken waarop het onder a bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door haar verschuldigde per dag.

d. Indien derden een recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Hakbijl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

e. De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van Hakbijl:

 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing – en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
 • alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Hakbijl op de manier die wordt voorgeschreven in Artikel 3:239 BW;
 • de vorderingen die de wederpartij verkrijgt tegen zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Hakbijl geleverde zaken te verpanden aan Hakbijl op de manier die wordt voorgeschreven in Artikel 3:239 BW;
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Hakbijl;
 • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Hakbijl ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 8 Gebreken; klachtentermijnen/reclames

a. De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoord, te weten:

 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de afgeleverde zaken wat betreft de hoeveelheid overeenstemmen met het overeengekomen;
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

b. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Hakbijl te melden.

c. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. De zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Hakbijl worden geretourneerd, in welk geval Hakbijl een creditnota aan de wederpartij zal toesturen.

Artikel 9 Prijsverhoging

Indien Hakbijl met een wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt is Hakbijl niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Hakbijl mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen.

Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10 Betaling

a. Betaling dient, tenzij anders overeengekomen, te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum:

 • door middel van een wettig betaalmiddel op het adres van Hakbijl;
 • of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar ING rekening NL91 INGB 0006 8867 40 ten name van de Besloten Vennootschap Hakbijl Glass B.V. te Lelystad, onder vermelding van debiteurnummer, factuurnummer en factuurdatum.

Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de wederpartij in verzuim. De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd welke overeenkomt met de wettelijke rente op factuurdatum vermeerderd met 2%.

b. In het geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

c. betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 11 Emballage

De wederpartij is verplicht leenemballage, waaronder begrepen eenweg-pallets, binnen 30 dagen leeg en in onbeschadigde toestand te retourneren aan Hakbijl. Indien de wederpartij haar verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor haar rekening. Deze kosten bestaan onder meer uit kosten die voortvloeien uit de te late retournering, kosten van vervanging, herstel of reiniging.

Artikel 12 Kredietbeperking

Is niet van toepassing

Artikel 13 Incassokosten

Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

Hakbijl is niet aansprakelijk voor door de wederpartij middellijk of onmiddellijk geleden schade, van welke aard ook. Hakbijl is niet gehouden tot enige vergoeding van schade welke is ontstaan bij of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft. Door het in ontvangst nemen van het geleverde door of namens de wederpartij vrijwaart wederpartij Hakbijl tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van een fabricagefout, dan wel door andere oorzaken.

Mocht Hakbijl niettemin jegens de wederpartij aansprakelijk geoordeeld worden, dan kan de wederpartij geen hogere schadevergoeding vorderen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het door Hakbijl aan de wederpartij geleverde, ter zake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.

Artikel 15 Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Hakbijl en de wederpartij, in het geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Zwolle. Hakbijl blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of internationale verdragen bevoegde rechter.

Artikel 16 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Hakbijl en de wederpartij is Nederlands Recht van toepassing.